Personální agentura - Havlik Stejskal

lista-top-menu

Newsletter

NOVINKY: Objednejte si náš informační bulletin a buďte o všem dobře informováni.

Newsletter

Zpravodaj-Newsletter-Havlík

Ochrana osobních údajů

Trojuhelnik-a-paragraf

Společnost Havlík&Stejskal s.r.o. odpovědně přistupuje k zpracování, ochraně a zacházení s osobními údaji všech svých klientů, zaměstnanců a  obchodních partnerů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 a dalších souvisejících zákonných nařízení platných v EU a ČR.

Další podrobné související informace naleznete na této stránce.

Kontakt na odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů a ohlašování incidentů:
Ladislav Havlík
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: 602 238 369

Podrobné informace o zpracování osobních údajů

Informace pro fyzické osoby (subjekty údajů) o zpracování osobních údajů

 1. Správce osobních údajů
  Havlík & Stejskal s.r.o., U Bažantnice 849, 561 51 Letohrad, IČO: 28234707,
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; www.havlikstejskal.cz
 2. Kontakty na odpovědnou osobu
  Odpovědná osoba správce: PaedDr. Ladislav Havlík, tel. 602 23 83 69, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 3. Kontaktní místo pro ohlašování incidentů zabezpečení osobních údajů:
  PaedDr. Ladislav Havlík, tel č. 602 23 83 69, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 4. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Externí zpracovatel – kontakty
  Není.
 5. Právní titul a Účel zpracování osobních údajů
  Právní tituly zpracování: Jeden nebo kombinace následujících: Souhlas subjektů údajů, oprávněný zájem správce, plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy.
  Účel zpracování: Zprostředkování zaměstnání, školení, koučink, testování personální agenturou.
  Upozornění: Bez poskytnutí adekvátních osobních údajů a souhlasu k jejich zpracování není správce oprávněn poskytnout služby nebo zprostředkování zaměstnání nebo účast ve výběrovém řízení na pracovní pozici. Správci doručená osobní data zájemců o služby, k nimž není připojený souhlas se zpracováním, nemůže správce přijmout a jsou skartována nebo vymazána ihned po doručení bez nahlédnutí do nich.
 6. Doba zpracování a uložení osobních údajů: 36 měsíců.
 7. Další příjemci osobních údajů
  Správce může na základě výsledků výběrového řízení předávat osobní údaje žadatelů o zprostředkování práce s jejich souhlasem třetím osobám (budoucím případným zaměstnavatelům). Případný příjemcem je vyhlašovatel výběrového řízení na danou pozici, o kterou žadatel projevil svou žádostí a poskytnutím osobních údajů zájem, nebo další příjemce, kterého správce žadateli nabídne.
 8. Kategorie zpracovávaných osobních údajů
  Jméno/a, příjmení, titul/y, trvalé bydliště, případně přechodné bydliště, e-mail/y, telefon, pracovní životopis s uvedením vzdělání, zkušeností, schopností a dovedností, historie pracovních pozic s názvem zaměstnavatele a náplní práce, kompetencemi, aktivitami a výsledky a dalšími případnými osobními údaji sdělenými a předanými z jeho vůle a bez vyžádání správcem. Výsledky psychologických a personalistických pohovorů a testů.
 9. Zásady zpracování a uložení osobních údajů
  Správce zpracovává a ukládá osobní údaje fyzických osob (subjektů údajů) podle následujících zásad:
  Odpovědnost
  – Správce a zaměstnanci zajišťují soulad procesů zpracování osobních údajů a komunikaci se subjekty údajů podle zásad ochrany údajů uvedené v Nařízení, dodržují vnitřní předpisy, postupy a závazná pravidla ochrany údajů
  Zákonnost, korektnost, transparentnost
  – Správce a zaměstnanci jsou povinni od subjektů údajů přijímat a zpracovávat osobní údaje pouze zákonným, korektním a transparentním způsobem.
  – Správce může zpracovávat a ukládat osobní údaje pouze z následujících povolených právních titulů:
  --- splnění právní povinnosti
  --- splnění smlouvy
  --- ochrana životně důležitých zájmů subjektů údajů (netýká se)
  --- plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
  --- oprávněné zájmy správce, kromě případů, kdy mají přednost zájmy subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů
  --- souhlas subjektu údajů (tento vyžaduje, pokud neexistují výše uvedené právní důvody shromažďování a zpracování osobních údajů
  – Informace jsou subjektům údajů poskytovány podle formy jejich žádosti: na žádost v elektronické formě (e-mail) bude odpovězeno v elektronické formě (pokud SÚ nepožádá jinak) apod.
  – Pokud SÚ žádá o příliš velké množství informací, má odpovědný zaměstnanec právo požádat o upřesnění žádosti.
  – V případě opakovaných žádostí má správce právo žádat přiměřený administrativní poplatek.
  Ochrana soukromí subjektů údajů
  – Ochrana soukromí subjektů údajů (tj. dodržování všech zásad ochrany údajů podle Nařízení) je pro správce a zaměstnance nejdůležitější zásadou zpracování osobních údajů
  Účelové omezení
  – Správce zpracovává a ukládá osobní údaje pouze ke stanovenému účelu, o kterém je subjekt údajů informován a souhlasil s ním.
  – Pokud správce hodlá osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny, poskytne subjektu údajů ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace.
  Minimalizace údajů
  – Správce a zaměstnanci jsou povinni od subjektů údajů požadovat a zpracovávat pouze osobní údaje, které jsou pro daný účel zpracování nezbytné, tzn. minimalizovat jejich množství
  Přesnost
  – Správce a zaměstnanci zpracovávají osobní údaje přesně a snaží se je udržovat v aktuální formě podle informací subjektů údajů
  Omezení uložení (doba)
  – Správce zpracovává a ukládá pouze nezbytné množství osobních údajů v nezbytném rozsahu, po nezbytnou dobu. Po skončení doby zpracování a uložení osobních údajů, na kterou subjekty údajů poskytli správci souhlas, jsou tyto z elektronických úložišť automaticky vymazány, nebo listiny skartovány.
  Integrita a důvěrnost
  – Správce a zaměstnanci dodržují zásady otevřenosti, čestnosti a transparentnosti ve věcech komunikace a jednání se subjekty údajů a zpracování jejich osobních údajů a zacházejí s nimi jako s důvěrnými informacemi
  Bezpečnost zpracování a uložení osobních údajů
  – Správce a zaměstnanci zpracovávají a ukládají osobní údaje s maximálním ohledem a důrazem na jejich bezpečnost a minimalizaci rizik pomocí organizačních, systémových a technických opatření. Pro případná zbytková rizika správce přijal a nastavil procesy k jejich včasné identifikaci a zamezení. Elektronické zpracování a uložení osobních údajů probíhá pouze na technických prostředcích chráněných šiframi. Listinné osobní údaje správce ukládá v uzamykatelných skříních. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze pověřenými a poučenými zaměstnanci.
 10. Práva Subjektů údajů
  Fyzická osoba jako subjekt údajů má tato práva:

  - Právo být informován o zpracování svých osobních údajů (dále OÚ)
  --- Subjekt údajů má právo na informaci od správce, které osobní údaje o něm správce má uložené a zpracovává
  --- Správce je povinen poskytnout informace (odpovědět) subjektu údajů bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce
  --- Pro poskytnutí jakékoli informace má správce právo požadovat od subjektu údajů potvrzení totožnosti průkazným způsobem
  --- Při nedůvodných nebo nepřiměřených žádostech má správce právo požadovat přiměřený poplatek (případně žádost odmítnout). První odpověď však musí poskytnout zdarma.
  --- Správce však není povinen poskytnout informace v případech, kdy subjekt údajů již uvedené informace má, nebo kdy zaznamenání či zpřístupnění osobních údajů je výslovně stanoveno právními předpisy, nebo kdy poskytnutí těchto informací subjektu údajů není možné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí. Poskytnutí informací by mohlo vyžadovat neúměrné úsilí zejména tehdy, je-li zpracování prováděno pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely. V tomto ohledu by se mělo přihlédnout k počtu subjektů údajů, ke stáří osobních údajů a k přijatým vhodným zárukám.
  --- Subjekt údajů má právo na informaci, jestliže jsou jeho osobní údaje zpracovávány společnými správci a na informace o podstatných prvcích ujednání mezi jednotlivými správci, zejména týkajících se výkonu jeho práv a zabezpečení údajů. Bez ohledu na podmínky ujednání mezi správci může subjekt údajů vykonávat svá práva u každého ze správců i vůči každému z nich jednotlivě.
  - Právo na přístup ke svým OÚ
  --- Subjekt údajů má právo vědět, které osobní údaje o něm správce má uložené a zpracovává a má právo do nich nahlédnout a získat jejich kopii.
  --- Při opakovaných nebo nepřiměřených žádostech o kopii má správce právo požadovat přiměřený poplatek. První kopii však musí poskytnout zdarma.
  - Právo na opravu
  --- Subjekt údajů má právo žádat správce o opravu svých chybných nebo zastaralých údajů a o jejich aktualizaci
  - Právo na výmaz (Nařízení str.12, odst.65-66; s.14, odst.73; čl.4, odst.2, čl.17, 19)
  --- Subjekt údajů má právo žádat správce o vymazání, nebo skartování všech nebo části svých osobních údajů ze všech databází správce a jeho zpracovatelů
  --- Správce je povinen vymazat údaje bez zbytečného odkladu
  --- Povinnost vymazat OÚ je v těchto případech:
  1. Subjekt údajů odvolal souhlas (a správce nedisponuje jiným právním důvodem k uchování a zpracování)
  2. Subjekt údajů vznesl oprávněnou námitku proti zpracování
  3. Údaje byly zpracovány protiprávně
  4. Údaje jsou nadále nepotřebné (pominul účel zpracování)
  5. Výmaz ze zákona
  6. V souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti (děti)
  7. Výjimky z práva Subjekt údajů na výmaz:
  ----- povinnost uchování OÚ ze zákona, archivace, veřejný zájem, obhajoba právních nároků, svoboda projevu a informace
  --- Pokud správce zveřejnil OÚ se souhlasem subjekt údajů a subjekt údajů žádá o výmaz, správce je povinen
  1. Učinit přiměřené kroky a přijmout technická opatření a informovat další správce a zpracovatele o žádosti subjektu údajů jeho OÚ vymazat
  2. To se týká všech odkazů, kopií a replikací daných OÚ
  - Právo na omezení zpracování OÚ v rozsahu a čase (Nařízení s.13, odst.67; s.14, odst.73; čl.4, odst.2,3; čl.5, odst.1; čl.18,19,23)
  --- Subjekt údajů má právo žádat správce o omezení uložení nebo zpracování svých OÚ na určitou dobu nebo v určitém rozsahu obsahu (tzn. jejich množství, kategorií, položek atp.)
  --- Správce omezí zpracování v případech, kdy:
  a) o to subjekt údajů požádá
  b) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování
  c) subjekt údajů podá informaci o nepřesnosti OÚ (omezí se na dobu nezbytnou k ověření a nápravě)
  d) zpracování je protiprávní, ale subjekt údajů odmítá výmaz, ale žádá pouze o omezení zpracování
  e) pominuly účely zpracování, ale subjekt údajů osobní údaje požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
  --- Postup správce přeruší procesy zpracovávání podle těchto podmínek:
  a) může mít dané OÚ pouze uložené
  b) musí přesunout OÚ do jiného chráněného systému/databáze
  c) znepřístupní OÚ uživatelům/dalším správcům/zpracovatelům
  d) jiné zpracování OÚ (pokud existuje) bude správce provádět pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu výkonu nebo obhajoby právních nároků správce, nebo ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, z důvodu důležitého veřejného zájmu
  --- Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování, bude správcem předem upozorněn na to, že omezení zpracování bude zrušeno.
  - Právo na přenos OÚ k jinému správci (Nařízení s.13, odst.38; s.21, odst.113; s.130, odst.166; čl.4, odst.2; čl.20)
  --- Subjekt údajů má právo žádat správce o přenesení svých OÚ k jinému správci v elektronické strojově čitelné formě, pokud je to technicky proveditelné
  --- Práva o svobody jiných osob nesmí být při přenosu nepříznivě dotčena
  --- Právo na přenos OÚ se týká se situace, kdy:
  a) zpracování je založeno na souhlasu subjektu údajů
  b) je nezbytné k plnění smlouvy a
  c) pokud se zpracování provádí automatizovaně
  --- Správce je povinen poskytnout OÚ ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu
  - Právo na vznesení námitky (s.13, odst.69-70; s.14, odst.73; čl.4, odst.24; čl.21)
  --- Subjekt údajů má právo vznést ke zpracování a uložení svých OÚ jakoukoli námitku
  --- Jedná se zvláště o případy/situace, kdy subjekt údajů neměl možnost ovlivnit zpracování OÚ (např. správce koná ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo zpracování OÚ je oprávněným zájmem správce atd.)
  --- Po obdržení námitky správce přeruší zpracování, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy subjektu údajů, nebo určí/specifikuje účel a jeho výkon, nebo své oprávněné právní nároky
  --- V případě námitky proti profilování OÚ nebo používání OÚ pro přímý marketing, správce ukončí dané zpracování, nebo ukončí přímý marketing a vymaže OÚ ze svých databází
  - Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí (Nařízení s.3, odst.15; s.14. odst.71; čl.2, odst.1; čl.21,22; čl.35, odst.3)
  --- Subjekt údajů má právo nebýt předmětem výhradně automatizovaných (strojových) rozhodnutí a profilování (třídění podle určitých kritérií), které by o něm nebo jeho svobodách a právech automaticky rozhodovaly bez ohledu na jeho individuální situaci a bez posouzení odpovědným zaměstnancem správce nebo zpracovatele
  --- Týká se rozhodnutí správce o subjektu údajů, které:
  ----- má pro subjekt údajů právní nebo obdobné jiné účinky,
  ----- je založeno výhradně na profilování, které je založeno na automatizovaném rozhodování o individuálních SÚ
  --- V případě, že je použito automatizované rozhodování, včetně profilování, má subjekt údajů právo na informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro něj. Správce Havlík & Stejskal s.r.o. však takové zpracování nepoužívá.
  --- Automatizované rozhodování a profilování je možné, pouze pokud je a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů; b) je povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo c) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.
  - Právo kdykoli svůj souhlas odvolat
  --- Subjekt údajů má právo kdykoli svůj souhlas se zpracováním svých OÚ odvolat. Správce vymaže jeho OÚ ze všech svých databází.
  - Právo na stížnost
  --- Subjekt údajů má právo podat stížnost na zpracování nebo uložení svých OÚ správci nebo dozorovému úřadu.
  Další popis práv subjektů údajů viz níže seznam odkazů na jednotlivé články Nařízení.
    Agendu stížností řeší v textu Nařízení tyto části: str.22, odst.122; str.24, odst.131, 132; str.25, odst.141, str.26, odst.142; čl.57, odst.2; čl.77; čl.80, odst.2.
    S agendou stížností mohou podle meritu věci souviset i další části Nařízení.
    Agendu práv subjektů údajů řeší v textu Nařízení tyto části: str.3, odst.11; str.7, odst.39, 40; str.8, odst.41, 42 str.9, odst.47 a 49; str.12, odst.63; sgtr.12, odst.65; str.13, odst.66-70; str.14, odst.73 a 74; str.15, odst.79; str.28, odst.154; str.30, odst.166, čl.1, odst.2; čl.7, odst.1; čl.12 a 13; čl.14 až 21; čl.34; čl.77 až 82.
    S agendou práv subjektů údajů mohou podle podstaty věci souviset i další části Nařízení.
 11. Prohlášení správce
  Cílem správce je zajistit bezpečnou úroveň ochrany osobních údajů, zajistit práva subjektů údajů (tj. soukromých fyzických osob) a předcházet bezpečnostním incidentům. Správce pro své zaměstnance stanovil organizační a bezpečnostní zásady chování a povinnosti při zpracování osobních údajů, které umožňují jejich zákonné a bezpečné zpracování, a přijal pokročilá organizační, systémová a technická opatření. Zásadou správce je rovnocenný přístup k subjektům údajů a uplatňování jejich práv.
 12. Zdroje podrobných informací
  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů EP 2016/679
  Pokyny k souhlasu podle Nařízení 2016/679
  Pokyny k transparentnosti podle Nařízení 2016/679
  Sdělení ÚOOÚ k přístupu založenému na riziku_2017
  Směrnice EU k soukromí a elektronickým komunikacím
  Trestně právní směrnice k GDPR
  Vodítka k automatizovanému individuálnímu rozhodování a profilování
  Vodítka k ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle Nařízení 2016/679
  Vodítka k posouzení vlivu
  Vodítka k pověřencům
  Vodítka k přenositelnosti
  Vodítka k uplatnění a stanovení správních pokut pro účely Nařízení 2016/679
  Vodítka k určení vedoucího dozorového úřadu
  Vodítka WP29 k výkladu GDPR DPIA

Další informace týkající se zpracování, uložení, výkonu práv ochrany osobních údajů a svobod je možné získat u zástupce odpovědné osoby: PaedDr. Ladislav Havlík, tel č. 602 23 83 69, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ (související pojmy níže)

 • Anonymizace – údaje o osobách jsou shromažďované bez označení jejich jménem nebo jiným identifikátorem; jsou zcela anonymní; není možné podle nich určit konkrétní osobu
 • Automatické zpracování a rozhodování – údaje o osobách jsou zpracovávány strojově bez přímého zásahu člověka (člověk pouze připravil a nastavil přístroj nebo program na automatické zpracování). Např. automatické počítačové třídění a vyřazování uchazečů o půjčku v bance podle jejich příjmu.
 • Dílčí zpracovatel – organizace pověřená zpracovatelem, která podle jeho pokynů dílčím způsobem zpracovává osobní údaje. Povinnost zpracovatele mít souhlas správce se zapojením dílčího zpracovatele do procesu zpracování. (čl.4)
 • Dozorový úřad – státem pověřená instituce vykonávající dozor, metodické poradenství, evidenci, kontrolu, penalizaci a jinou agendu související s Nařízením (čl.4)
 • DPIA: Data Protection Impact Assessment (zhodnocení vlivu stavu na ochranu dat)
  • Analýza stavu uchovávání a procesů zpracování osobních údajů. Výsledkem jsou doporučení k uvedení stavu uchovávání a procesů zpracovávání osobních údajů do souladu s Nařízením (čl.35)
 • Fyzická osoba (FO) – soukromá osoba, občan, subjekt údajů (SÚ) (čl.4)
 • GDPR: General Data Protection Regulation
  • Obecné nařízení o ochraně dat - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679. Dále v textu jako „Nařízení"
 • Osobní údaj (OÚ) – informace, na základě které lze identifikovat konkrétní fyzickou osobu podle Nařízení (GDPR) (čl.4)
 • Pověřenec (Data Protection Officer - DPO)
  • Je hlavním metodikem a konzultantem pro záležitosti spojené s ochranou osobních údajů v organizaci/podniku. Pomáhá vedení organizace průběžně udržovat soulad dokumentace a procesů zpracování údajů s Nařízením. (čl.37)
  • Je kontaktní osobou pro subjekty údajů a dozorový úřad.
 • Právnická osoba - Podle § 20 odst. 1 obč.zákoníku (č. 89/2012 Sb.) je právnická osoba definována jako: „organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. Právnická osoba může bez zřetele na předmět své činnosti mít práva a povinnosti, které se slučují s její právní povahou." Obecně lze zjednodušeně říci, že právnickou osobou je organizace, podnik, instituce, firma, sdružení apod.
 • Pseudonymizace – přiřazení pseudonymů konkrétním osobám, aby nebyla rozpoznatelná jejich identita (např. místo jména Jan Novák kód XYW4). Seznam jmen a jim přiřazených kódů nemusí existovat, nebo může být bezpečně skladován odděleně.
 • Společný správce – hlavní správce ve skupině sdružených správců (čl.4)
 • Správce – právnická osoba (instituce, organizace, podnik, firma), která shromažďuje a zpracovává osobní údaje fyzických osob (subjektů údajů). Je definován tím, že určuje účel zpracování (i pouhého uložení) (čl.4)
 • Subjekt údajů (SÚ) – fyzická osoba, občan (čl.4)
 • ÚOOÚ – Úřad na ochranu osobních údajů
 • WP29 – označení pracovní skupiny (Working Party) v ústředí EU, která připravuje znění výkladových vodítek (guidelines, metodických návodů) pro konkretizaci a snazší porozumění Nařízení
 • Zpracovatel – organizace samotného správce, nebo správcem pověřená organizace, která podle jeho pokynů zpracovává nebo i pouze skladuje osobní údaje. Viz také Dílčí zpracovatel. (čl.4)
 • Cloud, cloudová služba – (čti klaud) elektronické (počítačové)externí vzdálené úložiště zpracovávaných údajů, které může být sdíleno více uživateli anebo k datům na něm uloženým může mít přístup více uživatelů
 • IP adresa - Zkratka IP znamená Internet Protocol, což je protokol, pomocí kterého spolu komunikují všechna zařízení v Internetu. IP adresa (anglicky IP address) je dlouhé číslo, které jednoznačně identifikuje síťové rozhraní v počítačové síti, která používá IP protokol. Pomocí IP adresy (dlouhý číselný kód) lze určit, z jakého místa je daný počítač nebo chytrý telefon připojený na internet.
 • Cookies – (čti kukís; česky koláčky, oplatky, sušenky; s pečivem nemá nic společného; slovo bylo zvoleno pouze proto, že asociuje zvyklost v USA nebo Velké Británii nabídnout účastníkům určitého zájmového spolku nebo skupiny jejich oblíbenou sušenku pro vytvoření příjemnější atmosféry). Jako cookie se při připojení na internet označuje malé množství dat, která WWW server pošle našemu prohlížeči (do počítače), který je uloží. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod. Majitel webových stránek tak ví, co si prohlížíte.
 • CRM – Customer Registration Management – databáze klientů
 • CV – Curriculum Vitae – životopis , většinou profesní
 • E-mail - (čti í-mejl; elektronická pošta; mail = americký výraz pro „zasílání poštou", „zásilku") – počítačová aplikace (program) pro posílání textových a obrazových informací (pošty) po internetu např. z počítače do počítače.
 • E-privacy – (čti í-prajvesy; elektronické soukromí) - zásada respektování soukromí osoby při styku a komunikaci prostřednictvím internetu, e-mailu apod.
 • E-shop - (čti íšop; někdy vyslovován počeštěně jako éšop, elektronický obchod=prodejna) – prodejna zboží po internetu, zásilková služba.
 • Facebook – (čti fejsbuk, face=tvář, book=kniha) jedna ze sociálních internetových sítí umožňující prostřednictvím elektronické komunikace (PC, telefon, tablet, ...) výměnu a sdílení informací v různých formách (text, obraz, foto, videozáznam, audiozáznam, grafy,...)
 • Internet – telekomunikační síť celosvětově propojující účastníky (jejich terminály ve formě PC, telefonu, tabletu,...) a umožňující vzájemnou elektronickou komunikaci, výměnu a sdílení informací
 • IT: Informační technologie - kompletní souhrn elektronických pracovních nástrojů a prostředků zahrnujících HW - hardware (samotné přístroje), SW - software (programy a data uložená v HW). Např. počítače, telefony, servery, elektronická úložiště dat, tiskárny, sítě, kamerové systémy, komunikační prostředky jako wifi, modemy, apod.
 • Modem - zařízení pro převod mezi analogovým a digitálním signálem. Umožňuje např. připojení počítače k internetu. Zkratka z MOdulátor a DEModulátor.
 • On-line – někdy psáno online (čti onlajn; anglicky na lince) – dálkově přístupný prostřednictvím internetu. Např. dálkově z počítače ovládaný účet v bance nebo dálkově vyplněný test apod.
 • Opt-in – volba/příslušnost osoby do skupiny zákazníků, která udělila souhlas např. k zasílání cílené e-mailové reklamy. Z anglického option in = volit někam patřit, zvolit příslušnost k nějaké množině.
 • Opt-out – volba osoby, kdy nechce patřit do skupiny, které je např. zasílána cílená e-mailová reklama. Z anglického option out = volit někam nepatřit, zvolit být vyřazen z nějaké množiny ven.
  PC – Personal Computer – osobní počítač ve formě stolního PC, nebo přenosného PC ve formě notebook nebo tablet
 • Profilování – třídění osobních údajů podle zvolených kritérií
 • Přímý marketing – zasílání cílené reklamy jednotlivým osobám
 • Server - interní nebo externí počítačové úložiště zpracovávaných údajů nebo softwaru (elektronické technologie a programů) k jejich zpracování
 • VOP – všeobecné obchodní podmínky. Obvyklá součást smlouvy o koupi zboží nebo služby.
 • Web – internetová síť. Anglicky web=pavučina.
 • WiFi – bezdrátové připojení k internetu pomocí radiového signálu. Název původně neměl znamenat nic, ale časem se z něj stala slovní hříčka wireless fidelity (kvalita přenosu signálu jako je běžné prostřednictvím drátového připojení) analogicky k HiFi (high fidelity – vysoká věrnost).
©2008 - 2023 Havlík @ Stejskal s.r.o.
©2012 - 2023 PKy-WebTvorba.cz – vývoj a správa webových prezentací.
Všechna práva vyhrazena.